Taimaz

شرکت Operamed یک شرکت پیشرو ایتالیایی است که فضاهای پیش ساخته پزشکی را برای بخش های حیاتی بیمارستان مانند اتاق های عمل، بخش های مراقبتهای ویژه، استریلیزاسیون، بخش های تشخیصی، کلینیک های دندانپزشکی و اتاق های تمیز بر پایه سیستم Prefabrication TrueSpace طراحی، عرضه و نصب می کند.
هر پروژه به صورت خاص و سفارشی با تمرکز برروی نیاز مشتریان طراحی و ارائه میگردد.

2018 © Copyrights TAIMAZ