زایس

#

۲۵ تیر : حمایت از کودکان کار در رویداد فرهنگی هنری کنسرت آنسامبل اینترنوا

شرکت تایماز نماینده فیلیپس پزشکی در ایران حامی رویداد فرهنگی اجتماعی کنسرت آنسامبل اینترنوا به نفع کودکان کار شد