پروژه تجهیز و راه اندازی بخش ام آر آی بیمارستان نیکان – تهران 1393