پروژه ساخت و تجهیز بخش رادیولوژی بیمارستان لبافی‌نژاد – تهران ۱۳۹۵