پروژه راه اندازی بخش سی تی اسکن بیمارستان لاله – تهران 1394