پروژه راه اندازی بخش آنژیوگرافی بیمارستان شهید رجایی – تهران 1393